Funktionshindrades förutsättningar att delta i samhället går åt rätt håll, men förbättringarna sker alldeles för långsamt för att man ska nå de politiskt uppsatta målen innan 2016. Det visar rapporten Hur är läget? från Myndigheten för delaktighet som följt upp hur regeringens lyckat genomföra sin strategi av funktionshinderspolitiken.

Fortfarande har personer med funktionsnedsättning sämre delaktighet än övriga befolkningen, framför allt gällande arbetsmarknad och utbildning. Ett problem är att så stort antal personer med funktionsnedsättning inte har någon sysselsättning. Rapporten visar på en ond cirkel: bristande delaktighet i skolan leder ofta till dålig delaktighet även efter skoltiden. Hälften av de skolor som Skolinspektionen granskat visar brister i att kunna ge elever det särskilda stöd de har rätt till.

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande sämre ekonomi, motionerar mindre och tar mer sällan del av kulturutbudet än övriga.

Något som är positivt är att tillgängligheten i kollektivtrafiken ökar – om än i mycket långsam takt. Fler bussar, tåg och spårvagnar har under det gångna året gjorts tillgängliga.

Fler kommuner ställer krav på tillgänglighet vid bidragsgivning inom kulturområdet. Bland dem som får bidrag av Kulturrådet ökar andelen som har handlingsplan för tillgänglighet mycket.
Delaktigheten inom it-området är fortsatt hög för många med funktionsnedsättning och fler tv-program textas och tolkas.

Många kunder är nöjda med sina LSS-insatser, vilka är avgörande för att kunna delta i vardagen på lika villkor. Samtidigt är många oroade över nya bedömningar och indragningar av LSS-insatser. Rapporten visar också att väntetiderna minskar och kunskapen ökar inom de individuella stöden, vilket är viktigt.

Vi känner igen rapportens slutsatser från våra kunders erfarenhet av att leva med funktionshinder i det svenska samhället. Vissa delar blir långsamt bättre, men fortfarande finns stora hinder som minskar rörligheten, både bokstavligen och bildningen. Våra kunder möter det varje dag och därför är ett individanpassat och flexibelt stöd det minsta vi kan erbjuda. För som vår kund Marlene Forslund säger i Förtroenderedovisningen, handlar det bara om tillgänglighet: ”All flexibilitet ger möjlighet till ett liv.”